Komparatív marketing

 

Képzés formája

Mesterképzés - levelező

Előfeltételek

 • Marketing menedzsment tárgy teljesítése
 • angol nyelvtudás (kiadott irodalmak egy része angol)

Tantárgy leírása

 

A félév során a hallgató:

 • Megismeri a globális marketing tevékenységéből eredő kihívásokat,
 • tisztában lesz az eltérő mikro- és makró-környezet, valamint a különböző szabályozórendszer hatásaival a nemzetközi marketing tevékenységre,
 • elsajátítja a kultúraközi marketing kutatás végzése során felmerülő módszertani problémák kezelését,
 • megismeri a komparatív marketing elméletével és gyakorlatával foglalkozó szakirodalmat, esettanulmányokat.

 

Követelmények

 

 • Az előadásokon való részvétel erősen ajánlott, a gyors változások miatt a tananyag egy része nem érhető el nyomtatott formában.
 • A szemináriumi részvétel kötelező.
 • Az aláírás megszerzésének a feltétele a szemináriumi munkával megszerezhető pontok min. 50%-ának a megszerzése

 

Vizsgakurzus feltételei

A vizsgakurzus felvételének feltétele, hogy az adott tárgyból a hallgató korábban már félévet elismerő aláírást szerzett (TVSZ, 43.§ (3)), azaz a tárgyból korábban elvégezte a szemináriumi munkát és megszerezte az alkáíráshoz szükséges pontokat. Ennek tényét a hallgató a szemeszter első két hetében köteles igazolni a tantárgyfelelős felé. Ha nem szerzett pontot, akkor a tárgyat vizsgakurzusként nem veheti fel, csak speciális kurzusként, azaz kötelező a kijelőlt egyéni munkát elvégeznie. Ez a vizsgára bocsátás előfeltétele.

Legkésőbb a szemeszter 2. hetéig vegyék fel a kapcsolatot Dr. Eszes Istvánnal, aki kijelöli, hogy milyen feladatokat kell megoldaniuk.

Kötelező

tananyag

 

 • előadások anyaga
 • Usunier, Jean-Claude and Julie Anne Lee: Marketing Across Cultures, 5/E, Pearson, Prentice Hall Europe. 2009, ISBN: 978-0-273-71391-3, 480 pp. vagy
 • Tóth Tamás: Nemzetközi marketing, Akadémiai Kiadó, 2008
 • az oktató által kijelölt webhelyek, cikkek, esettanulmányok*
  * a CooSpace-ről letölthető anyagok

 

Félévi munka értékelése

A félév kollokviummal zárul, a végső értékelés az alábbiakból tevődik össze:

 • szemináriumi munka: 60%
 • félév végi vizsga: 40%

Osztályzás

91 – 100% - 5
81 – 90% - 4
66 – 80% - 3
51- 65% - 2
50% alatt - 1

 

Előadások ütemezése

EA#1 A globális piac, avagy a világ kilapulása
A nemzetközi környezet vizsgálata, a kulturális környezet szerepe
Helyi fogyasztói magatartás és a fogyasztás globalizációja.
EA#2 Marketingdöntések a nemzetközi környezetben:
Termék, ár, értékesítési csatorna
Interkulturális marketing kommunikáció: nyelv, reklám, személyes eladás, PR, üzleti tárgyalás
   

Szemináriumi munka

 

A szemináriumi munka kiscsoportokban folyik. A feladatok pontos leírását, ütemezését és az értékelés módját tartalmazó Tantárgyi tematikát a tárgy CooSpace színteréről tudja letölteni.

 

CooSpace színtér

 

Tartalmazza a kurzus hallgatóinak a névsorát, csoportbesorolását, a tantárgyi tematikákat, valamint a további letölthető anyagokat. A beadandó feladatokat ide kérem feltölteni.

A kapcsolattartás elsődleges formája a CooSpace, más csatornákon beérkező anyagokat nem tudom megválaszolni.